Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republiek Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Novi Pravilnik se donosi u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom te u svrhu dodatnih pojašnjenja i unaprjeđenja s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja korisnika. Naime, ova mjera provodi se od 2016. godine kada je objavljen trenutno važeći Pravilnik, a koji je trajno otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu (isti se podnose jednom godišnje). Ovim Pravilnikom se ne mijenjaju osnovni uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore već podrazumijeva izmjene i dopune relevantnih odredbi u svrhu usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi koje su stupile na snagu u prosincu 2020. godine, a vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika. Naime, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, akti koji proizlaze iz Pravilnika više se ne smatraju neupravnim aktima (ne donose se odluke) već se propisuje da se o dodjeli potpora odlučuje rješenjem, protiv kojega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Uz navedeno, uključena su i dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom donašanje provedbe, prvenstveno u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika. Slijedom navedenoga, a kako bi se osiguralo jednostavnije praćenje i olakšala dostupnost propisa korisnicima, donosi se novi Pravilnik, a ne izmjene i dopune postojećeg. Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ („Narodne novine“, broj 120/16 i 67/19), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika. Postupci se smatraju započetim donošenjem akta iz članka 10. stavka 2. odnosno članka 11. stavka 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ („Narodne novine“, broj 120/16 i 67/19).

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021. 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15938