Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama za rujan/listopad 2020. godine

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih privremenom zabranom obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u razdoblju od 16. rujna 2020. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2020. godine u 24:00 sata na području ribolovnih zona C, D i E, uz iznimku u ribolovnoj zoni E, gdje su sljedeća područja izuzeta od ograničenja: dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku i podzona E2, a u skladom sa Planom upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama (KLASA: 022-03/14-04/96, URBROJ: 50301-05/25-14-2 od 27. ožujka 2014. godine) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi za europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondove) te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.9.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14657