Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije i drugih oblika udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača - upute za korisnike

Proizvođačka organizacija je pravna osoba koja predstavlja osnovni oblik dobrovoljnog udruživanja primarnih poljoprivrednih proizvođača nastala na inicijativu i kontrolirana od strane njezinih članova koji ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka značajnih za rad i poslovanje.
 
Pravni oblici na temelju kojih se može steći status proizvođačke organizacije su zadruga ili trgovačko društvo (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo), a proizvođačka organizacija sastoji se od minimalno sedam (7) članova proizvođača, neovisno o sektoru u kojem se traži priznavanje.
 
Jedna od najznačajnijih djelatnosti proizvođačke organizacije jest objedinjavanje ponude i stavljanje na tržište proizvoda vlastitih članova putem računa proizvođačke organizacije.
 
Pravna osnova:
 
Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača („Narodne novine“, broj 87/20)

Pravna osoba podnosi Ministarstvu Zahtjev uz koji prilaže:
 • pravni akt (ovjerena preslika),
 • izvadak iz Sudskog registra za djelatnost u sektoru za koji se traži priznavanje (ne stariji od 3 mjeseca),
 • potvrda banke o žiro računu,
 • preslika potpisnog kartona na kojem su evidentirani osnovni podaci o vlasniku računa i ovlaštenicima te deponirani njihovi potpisi (FINA),
 • potpisanu i ovjerenu Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje (Prilog I),
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u skladu sa stavkom 1. Priloga I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19),
 • dokaz o obujmu (količini) proizvodnje,
 • dokaz o vrijednosti utržene proizvodnje,
 • Plan rada proizvođačke organizacije (Prilog III).

Nakon provedene administrativne obrade podnesenog Zahtjeva, na adresi sjedišta podnositelja Zahtjeva Ministarstvo provodi provjeru istinitosti i točnosti dokaza dostavljenih u svrhu stjecanja statusa proizvođačke organizacije te izdaje Rješenje o priznavanju.
 
 MINIMALAN BROJ ČLANOVA PROIZVOĐAČA I MINIMALNA VRIJEDNOST UTRŽENE PROIZVODNJE:
sektor minimalna vrijednost utržive proizvodnje
/HRK*
minimalni broj članova proizvođača
lan i konoplja 3.000.000,00 7
krmno bilje 3.000.000,00 7
maslinovo ulje i masline 3.000.000,00 7
vino 3.000.000,00 7
pčelarski proizvodi 2.000.000,00 7
ovčetina i kozletina 2.000.000,00 7
žitarice 3.000.000,00 7
meso peradi 3.000.000,00 7
drugi proizvodi** 3.000.000,00 7
živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i sl.,
rezano cvijeće i ukrasno lišće
 
3.000.000,00 7
proizvodi ostalih sektora*** 3.000.000,00 7
duhan 3.000.000,00 7
voće i povrće 3.000.000,00 7
jaja 2.000.000,00 7
govedina i teletina 3.000.000,00 7
šećer 3.000.000,00 7
mlijeko i mliječni proizvodi 2.000.000,00 7
prerađeni proizvodi od voća i povrća 3.000.000,00 7
svinjetina 3.000.000,00 7
 
* u skladu s referentnim razdobljem iz članka 8. Pravilnika,
** proizvodi navedeni u dijelu XXIV. Priloga I. Uredbe (EU) br. 1308/2013,
*** svi proizvodi iz sektora navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a koji nisu navedeni u tablici.
 
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE/UDRUŽENJA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA:
 • PRILOG I  (uključujući sve pripadajuće tablice),
 • PRILOG III (Sadržaj plana rada),
 • Zahtjevu za priznavanje priložiti sve dokumente iz tablice „Dokumenti u prilogu zahtjeva za priznavanje“
 • Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna  u državnim biljezima ili dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi elektroničkim putem (ako se Zahtjev šalje elektroničkim putem)

Zahtjev za priznavanje (preuzimanje) *Napomena: potrebno je ispravno popuniti sve tablice koje čine sastavni dio Zahtjeva za priznavanje.
 
Sektorske organizacije, u pravilu, ne sudjeluju u proizvodnom procesu (iako postoje iznimke u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina te sektoru duhana) niti formiranju cijena, već je njihova osnovna zadaća aktivno sudjelovanje u održavanju stabilnosti tržišnih prilika u određenom sektoru.
 
Sektorske organizacije prate stanje tržišta, što podrazumijeva prikupljanje statističkih podataka u svrhu obrade i analize stanja tržišta, predlažu nacrte standardnih ugovora i promiču ugovorne odnose, istražuju potencijalna strana tržišta za izvoz i pružanje svih drugih oblika pomoći svim njihovim članovima.
 
Zbog reprezentativnosti i sastava (proizvođači, prerađivači, trgovci) smatraju se meritornima (pregovaračka strana) za reagiranje i davanje odgovarajućih prijedloga za rješavanje problema nestabilnosti tržišta i drugih izazova u sektoru u kojemu djeluju, sa svrhom osiguravanja stabilnosti i održivosti proizvodnje i poslovanja svih dionika u lancu opskrbe potrošača. Njihova pravna forma može biti i udruga, s obzirom da uglavnom ne obavljaju gospodarsku djelatnost.
 

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SEKTORSKE ORGANIZACIJE:
 • PRILOG II
 • Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna  u državnim biljezima ili dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi elektroničkim putem (ako se Zahtjev šalje elektroničkim putem) 
        Upravna pristojba
Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Iznos (kn) 35,00
IBAN ili broj računa HR1210010051863000160
Model HR64
Poziv na broj primatelja 5002-1079-OIB
Opis plaćanja UPRAVNA PRISTOJBA – Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije/sektorske organizacije


Zahtjev za priznavanje (preuzimanje) Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije/udruženja proizvođačkih organizacija i zahtjev za priznavanje sektorske organizacije mogu se poslati:
 
Elektroničkim putem na e-mail adresu PO.HR@mps.hr;
 
Poštanskim putem na adresu:
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB

*VAŽNO! – OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA I OBAVJEŠTAVANJA
 
Proizvođačke organizacije obvezne su najmanje jednom kvartalno dostavljati ispravno popunjen PRILOG IV - Notifikacijske obrasce 1 i 1a uključujući ažurirane podatke s popisom i brojem članova, promjenama u članstvu, vrijednosti utržene proizvodnje i obujmu proizvodnje prema sektorima, odnosno proizvodima.
 
PRILOG IV dostavlja se elektroničkim putem na e-mail adresu PO.HR@mps.hr;

 
Notifikacijski obrazac (preuzimanje dokumenta):
 

Pisane vijesti