Delegirana tijela

1. BIOTECHNICON poduzetnički centar d.o.o., Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 24. ožujka 2017. godine (Klasa: UP/I-310-26/17-01/07; Urbroj: 525-09/0502-17-4) do 14. ožujka 2022. godine

2. BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Ciottina 17A, 51 000 Rijeka
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 12. rujna 2018. godine (KLASA: UP/I-310-26/18-01/26; URBROJ: 525-09/0563-18-2) do 4. rujna 2023. godine