Nacionalni popis šumskih sjemenskih objekata

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1597/2002 o podrobnim pravilima primjene Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu obrasca nacionalnih popisa osnovnog materijala šumskog reprodukcijskog materijala i Pravilniku o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata (NN 60/13), Ministarstvo poljoprivrede izrađuje Nacionalni popis šumskih sjemenskih objekata. Nacionalni popis predstavlja sažetak Registra šumskih sjemenskih objekata, a sadržava popis svih šumskih sjemenskih objekata u Republici Hrvatskoj prema kategoriji šumskog reprodukcijskog materijala.