Kvaliteta hrane

 
Zahtjevi kvalitete hrane uključuju, prema potrebi, jedan ili više sljedećih parametara podjele:

 • klasifikaciju, kategorizaciju i naziv hrane,
 • fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav hrane,
 • vrstu, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva određenih sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane,
 • postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi
 • te dodatne zahtjeve označavanja hrane,
 • metode koje je utvrdila Europska unija radi kontrole propisanih zahtjeva kvalitete hrane

Zakonski akti

 • Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, NN br. 42/20, NN br. 127/20, Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, NN br. 52/21 i 152/22)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1040/2014 o izmjeni Direktive Vijeća 2001/112/EZ o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi radi prilagodbe njezina Priloga I. tehničkom napretku

Podzakonski akti

Propisi koji su u potpunosti usklađeni sa zakonodavstvom EU:

 • Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima, Narodne novine, broj 73/2005

 • Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi, Narodne novine br. 113/2016 i 8/2018
 • Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu, Narodne novine, br. 80/2007 i 34/2011
 • Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju, Narodne novine, br. 39/2009 i 144/2010
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata, Narodne novine, broj 70/2009
 • Pravilnik o medu, Narodne novine, broj 53/2015, i  47/2017
 • Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju, Narodne novine, broj 112/2009
 • Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije, Narodne novine, broj 81/2010
 • Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu, Narodne novine, broj 84/2019
 • Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju, Narodne novine, broj 48/2013

Nacionalni propisi koji propisuju zahtjeve kvalitete

Proizvodi koji su zakonito stavljeni na tržište u drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili u Turskoj, ako su proizvedeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjavaju zahtjeve utvrđene predmetnim pravilnicima te se mogu staviti na tržište, osim ako je postupak proveden u skladu s Uredbom (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 21.).

 • Pravilnik o proizvodim sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima, Narodne novine, br. 73/200569/2008 i 141/2013
 • Pravilnik o smrznutim desertima, Narodne novine, br. 20/2009 i 141/2013
 • Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva, Narodne novine, br. 20/2009 i 141/2013
 • Pravilnik o kakvoći uniflornog meda, Narodne novine, br. 122/2009 i 141/2013
 • Pravilnik o jestivim uljima i mastima, Narodne novine, br. 11/2019117/2021
 • Pravilnik o soli, Narodne novine, br.  70/2019
 • Pravilnik o pivu, Narodne novine, br. 142/2011 i 141/2013
 • Pravilnik o mesnim proizvodima, Narodne novine, broj 62/2018
 • Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica, Narodne novine, br. 101/2022

Kategorije hrane za koje nisu propisani standardi kvalitete moraju udovoljavati propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti/sigurnosti hrane i zahtjevima označavanja hrane.