Izravne potpore

U skladu sa člankom 21. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18.,42/20., 127/20. - Odluka Ustavnog suda, 52/21. i 152/22.) izravna potpora obuhvaća intervencije izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.  (ver. 2.2) i mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi.

Izravna plaćanja predstavljaju godišnju potporu dohotku koja se dodjeljuje aktivnim poljoprivrednicima za obavljanje poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Dodjeljuju se za proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih proizvoda, za uzgoj ili držanje stoke, kao i za održavanje poljoprivredne površine u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj. Da bi ostvarili izravna plaćanja poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost trebaju biti aktivni poljoprivrednici, poljoprivredno zemljište koje je predmet izravnih plaćanja mora biti upisano u ARKOD sustav, a sva stoka evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

Intervencije izravnih plaćanja iz Strateškog plana obuhvaćaju proizvodno nevezane potpore po površini: Intervencija 21. Osnovna potpora dohotku za održivost (osnovno plaćanje), Intervencija 26. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost (preraspodijeljeno plaćanje), Intervencija 30. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike, Intervencija 31. Eko sheme te proizvodno vezanu potporu Intervencija 32. Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP) za krave u proizvodnji mlijeka, prvotelke, tov junadi, krave dojilje, ovce i koze, šećernu repu, voće, povrće, sjeme i krmno proteinske usjeve.

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima se kao državna potpora dodjeljuju korisnicima s ciljem unaprjeđenja proizvodnje u sektoru mliječnog govedarstva i sektoru svinjogojstva, duhana, maslinovog ulja te domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske temeljem programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore koje za svaku godinu donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 21. stavkom 4. i člankom 39. Zakona o poljoprivredi. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis) koje se dodjeljuju sukladno pravilima o de minimis potporama uređenima Uredbom Komisije (EZ) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis, u slučaju plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, te Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013, i svim njenim izmjenama i dopunama, u slučaju plaćanja za duhan, mliječne krave, rasplodne krmače i domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.