Programi gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika

Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika propisuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima gospodarske jedinice privatnih šumoposjednika za razdoblje od deset godina (I/1 gospodarsko polurazdoblje), planira potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina (I/2 gospodarsko polurazdoblje) i za idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje), a obnavlja se svakih 20 godina uz reviziju svakih deset godina.

Osim Programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, kao vrste šumskogospodarskog plana, za šume privatnih šumoposjednika izrađuje se i Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže koji propisuje zahvate na šumama i šumskim zemljištima, analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelje provedbe plana za gospodarske jedinice javnog šumoposjednika i privatnih šumoposjednika za razdoblje od deset godina (I/1 gospodarsko polurazdoblje), te planira potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina (I/2 gospodarsko polurazdoblje) i za idućih 20 godina (II gospodarsko razdoblje), a obnavlja se svakih deset godina.

Navedeni šumskogospodarski planovi koji se izrađuju za šume privatnih šumoposjednika predstavljaju osnovni dokument na temelju kojeg se gospodari šumama u vlasništvu privatnih šumoposjednika, čiji je zadatak reguliranje gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika zasnovano na principima održivog gospodarenja šumama kao osnovnog principa šumarstva. S obzirom da je teško govoriti o dugoročnom planiranju jer su šumski ekosustavi u dinamičnoj ravnoteži te stalno podliježu promjenama kojima se treba prilagođavati programi prolaze kroz postupke revizije i obnove.

Ovo Ministarstvo provodi javne nabave za njihovu izradu, pri čemu se izrada povjerava licenciranim izvođačima uz redovitu uredsku i terensku kontrolu kvalitete i količine obavljenih radova. U tijeku izrade programa Ministarstvo organizira uvodna predavanja, javne uvide i rasprave gdje šumoposjednici s područja koje obuhvaća gospodarska jedinice za koju se izrađuje program imaju priliku dobiti osnovne spoznaje o načinu izrade programa i upoznati se s njegovim značenjem u gospodarenju šumama. Nakon izrade, programe odobrava Ministarstvo poljoprivrede, nakon čega se šumama šumoposjednika obuhvaćenih programom gospodari prema smjernicama gospodarenja propisanih u programu.

Na području Republike Hrvatske ustrojeno je 430 gospodarskih jedinica šuma privatnih šumoposjednika.