Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (Narodne novine broj 94/11) u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene su odredbe Direktive Vijeća (EU) 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima, marmeladama i zaslađenom kesten pireu namijenjenim za konzumaciju (SL L 10, 12.1.2002.). Pravilnikom se propisuju zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati voćni džemovi, želei, marmelade, pekmez te zaslađeni kesten pire (u daljnjem tekstu: proizvodi), a odnose se na: nazive, definicije i opće zahtjeve, sastav i senzorska svojstva, vrstu i količinu sirovina te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi i dodatne zahtjeve označavanja. Novim nacrtom Pravilnika o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu, koji transponira Direktivu Vijeća (EU) 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima, marmeladama i zaslađenom kesten pireu, planirana je jedna iznimka tj. nacionalna mjera. Nacionalna mjera je povezana s proizvodima iz članka 1. stavka 1. Pravilnika koji imaju smanjen udio šećera, a mogu se staviti na tržište pod nazivima iz Priloga 1. Pravilnika, pod uvjetom da sadrže najmanje 55% topljive suhe tvari.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10299