Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 22/2016, 108/2016, 103/2017 i 30/2018). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je poduzeće u akvakulturi koje posjeduje povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno povlasticu za akvakulturu ili dozvolu za akvakulturu, registriran u Republici Hrvatskoj. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8001