Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o strojevima za primjenu pesticida

Prijedlogom pravilnika o strojevima za primjenu pesticida postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14). Prijedlogom pravilnika o strojevima za primjenu pesticida propisuju se uvjeti o redovitom pregledu strojeva za primjenu pesticida, tehnički zahtjevi za pregled strojeva za primjenu pesticida, učestalost redovitih pregleda, priznavanje pregleda, iznimke od redovitog pregleda te izgled i način izdavanja znaka o obavljenom pregledu, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka i oštećenja znaka, uvjeti za ovlaštenje ispitnih stanica, uvjeti za ukidanje ovlaštenja, uvjeti glede opreme, zaposlenika i mjesta pregleda, izobrazbe zaposlenika i programa izobrazbe, stručna kontrola redovitih pregleda strojeva za primjenu pesticida, način vođenja evidencija i brisanje iz evidencija te drugi potrebni uvjeti za obavljanje redovitih pregleda. Strojevi za primjenu pesticida koji su u uporabi i koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida. Redovitim pregledima strojeva provjerava se zadovoljavaju li strojevi određene zahtjeve s ciljem postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Znak o obavljenom redovitom pregledu strojevi mogu dobiti ako zadovoljavaju zahtjeve navedene u Prilogu I. Pravilnika o strojevima za primjenu pesticida i ako su u skladu sa standardima za kontrolu strojeva u uporabi, tj. usklađenim normama HRN EN ISO 16122-1:2015, HRN EN ISO 16122-2:2015, HRN EN ISO 16122-3:2015, HRN EN ISO 16122-4:2015, odnosno sa usvojenim normama i standardima. Naknade za troškove redovitog i ponovnog pregleda strojeva za primjenu pesticida propisane su Pravilnikom o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 140/14). Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju o strojevima i njihovom redovitom pregledu unutar Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a). Podaci o evidenciji se vode za svaki pojedini stroj do kraja radnog vijeka ili njegove uporabe na teritoriju Republike Hrvatske. Podatke u evidenciju unose ovlaštene ispitne stanice. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o strojevima za primjenu pesticida davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7561